Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/32

 

    452/11.01.00.01/2022

JULKINEN KUULUTUS

Kuulutuksen julkaisupäivä 16.2.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Peab Industri Oy

 

HAKIJA
Peab Industri Oy

 

Y-TUNNUS

2977551-2

 

TOIMINNAN SIJAINTI

Laukaan kunta, Leppäveden kylä, kiinteistö Lamminmäki 410-406-8-212

 

TOIMINNAN KUVAUS / HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kiinteistöllä Lamminmäki on Laukaan lupalautakunnan 27.2.2020 myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä Lamminmäki 410-406-8-212 Laaniahontien itäpuolisella toiminta-alueella. Laaniahontien länsipuolella sijaitsevalle laajennusalueelle ei tässä lupamenettelyssä myönnetty lupaa. Peab Industri Oy valitti päätöksestä ja Vaasan hallinto-oikeus palautti asian päätöksellään 6.5.2022 laajennusalueen osalta uudelleen käsiteltäväksi.

 

Koska alueella on myös Marko ja Mika Hämäläisen kiviaineksen louhinta- ja murskaustoimintaa sekä alueelle on tulossa vireille myös NCC Industry Oy:n samaa toimintaa koskeva maa-aines- ja ympäristölupahakemus ja näiden kolmen toimijan yhteenlaskettu vuosittainen kiviaineksen maksimituotantomäärä ylitti YVA-lain hankeluettelon mukaisen ottomäärän, pyydettiin Keski-Suomen ELY-keskukselta lausunto mahdollisesta YVA-lain mukaisen menettelyn tarpeesta. Keski-Suomen ELY-keskuksen 20.1.2023 antaman päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta lakia ympäristövaikutusten arvioinnista.

 

Edellä mainittujen seikkojen nojalla käsitellään Peab Industri Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus uudelleen siltä osin kuin se koskee Laaninahontien länsipuolista laajennusosaa. Tien itäpuolisen ottoalueen osalta maa-aines- ja ympäristölupa on voimassa ja toimintaa siellä saa harjoittaa voimassa olevan lupapäätöksen mukaisesti.

 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Kuulutus sekä hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 16.2. - 27.3.2023 Laukaan kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi .

 

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Ympäristönsuojelulain 43 § mukaisesti lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista va­rat­ta­va niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus teh­dä muistutuksia hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus il­mais­ta mielipiteensä.

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana Laukaan kunnan lupa- ja valvontalautakunnalle sähköisesti kirjaus@laukaa.fi  tai postitse PL 6, 41341 Laukaa.

 

LISÄTIETOJA: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. 0400 569 811.

 

 

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

 

 

LIITTEET: hakemusasiakirjat

 

 

 

Julkaistu: 16.02.2023