Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 78 

Päätös Hankasalmen kunnan huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelmien hyväksymisestä, Kirkonkylä ja Asema

 

Lupa- ja valvontalautakunta 22.08.2023 § 78  

622/11.03.08.00/2023  

 

 

 Valmistelija: ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168

 

Asia

Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 6 §:n mukainen päätös huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelmien hyväksymisestä ja merkitsemisestä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Satamien pitäjä

Hankasalmen kunta (0174035-0)

Keskustie 41

41520 Hankasalmi

 

Satamien sijaintitiedot

Kirkonkylän venesatama

Kirkkorannantie, 41520 Hankasalmi

Rantalehto 77-403-26-87

 

Aseman venesatama

Uimalantie, 41500 Hankasalmi as

Virkistysalue 77-419-1-188

 

Vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Hankasalmen kunnan Infrapalvelut on toimittanut Hankasalmen ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi Kirkonkylän ja Aseman venesatamia koskevat jätehuoltosuunnitelmat.

 

Merenkulun ympäristönsuojelulaki edellyttää vähintään 25 venepaikkaa sisältävän huvivenesataman pitäjän laatimaan jätehuoltosuunnitelman aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi.

 

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 6 §:n mukaan huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma on esitettävä arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella huvivenesatama sijaitsee.

 

Jätehuoltosuunnitelmasta kuuleminen ja tiedottaminen

Hankasalmen kunta (Infrapalvelut) on varannut satamia käyttävien alusten haltijoille ja käyttäjille sekä heidän edustajilleen, toimivaltaisille viranomaisille sekä muille tahoille, joille jätehuoltosuunnitelmilla voi olla vaikutusta, tilaisuuden lausua mielipiteensä satamien jätehuoltosuunnitelmista.

 

Jätehuoltosuunnitelmista on kuulutettu ja suunnitelmaluonnokset on pidetty nähtävillä kunnan verkkosivuilla sekä Hankasalmen pääkirjastolla 7.7.-20.7.2023 välisenä aikana (14 päivää). Sataman pitäjän toimipaikkana on tässä yhteydessä pidetty kunnan tiloja/ilmoitustaulua. Venesatamissa ei ole ilmoitustauluja. Suunnitelmista ei ole saapunut mielipiteitä.

 

 

Päätös

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä Hankasalmen kunnan Kirkonkylän ja Aseman huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelmat. 

 

Jätehuoltosuunnitelmat täyttävät merenkulun ympäristönsuojelulain

(1672/2009) sekä lain nojalla annetun asetuksen (76/2010) vaatimukset. Toimintaa on harjoitettava suunnitelmissa esitetyllä tavalla. Suunnitelmat merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

 

Sataman pitäjän tulee saattaa satamaa käyttävien alusten jätehuollosta vastaavien ja heidän edustajiensa saataville merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 7 §:n 2 momentissa luetellut sataman jätehuoltojärjestelyitä koskevat ajantasaiset tiedot sähköisesti ja siten, että kaikki sataman merkittävät käyttäjäryhmät saavat niistä tiedon.

 

Perustelut

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 6 §:n mukaan sataman jätehuoltosuunnitelma on hyväksyttävä, jos jätteiden vastaanotto ja vastaanottolaitteet täyttävät lain 9 ja 10 luvun sekä lain nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 1 §:n mukaan sataman pitäjän on huolehdittava siitä, että satamassa on riittävät vastaanottolaitteet, joihin voidaan ottaa vastaan kyseistä satamaa tavanomaisesti käyttävistä aluksista peräisin olevat jätteet, ottaen huomioon sataman käyttäjien toiminnalliset tarpeet, sataman koon ja maantieteellisen sijainnin ja satamassa käyvien alusten tyypin.

 

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 §:n mukaan huvivenesataman pitäjän on huolehdittava siitä, että huvivenesatamassa on riittävät erilliset vastaanottolaitteet vähintään käymäläjätevesille ja sekalaiselle yhdyskuntajätteelle.

 

Huvivenesataman, jossa alukset ovat kiinnittyneinä pääsääntöisesti pidempään kuin kolme yötä, pitäjän on kuitenkin huolehdittava siitä, että huvivenesatamassa on riittävät erilliset vastaanottolaitteet ainakin seuraaville jätelajeille:

 

1)      öljypitoiset jätteet;

2)      käymäläjätevedet;

3)      sekalainen yhdyskuntajäte;

4)      vaaralliset jätteet.

 

Merenkulun ympäristönsuojeluasetuksen 7 luvun 1 §:n mukaan jätteiden vastaanotto voidaan järjestää joko siten, että satamassa on pysyvä vastaanottolaite tai siten, että satamaan tarvittaessa tilataan jätteiden vastaanottopalvelu.

 

Kirkonkylän ja Aseman venesatamien jätehuoltosuunnitelmat sisältävät merenkulun ympäristönsuojeluasetuksen 7 luvun 2 §:ssä luetellut tiedot tarvittavin osin. Ottaen huomioon Kirkonkylän ja Aseman venesatamien mittaluokan ja sitä käyttävien alusten tyypit, heikot kulkuyhteydet Kuuhankavedeltä suurempiin sisävesistöihin sekä aiemman toimivaksi todetun käytännön, käymäläjätevesien, öljypitoisten jätteiden ja vaarallisten jätteiden pysyville vastaanottolaitteille ei nähdä olevan todellista tarvetta. Kyseisten jätteiden osalta erikseen tilattavan vastaanottopalvelun nähdään siis olevan riittävä ratkaisu.

 

Jätehuoltosuunnitelman voimassaolo

Satamien pitäjän on päivitettävä ja esitettävä jätehuoltosuunnitelma toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi vähintään viiden vuoden välein. Lisäksi suunnitelma on päivitettävä ja esitettävä toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi, jos satamien toiminta tai satamiin jätettävien jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi.

 

Sovelletut säännökset

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (2009/1672) 1 luku 2, 8 § sekä 9 luku 1, 4- 7 §

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010) 7 luku 1, 2 §

 

Maksu

Asian käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan maksutaulukon I1 kohdan perusteella 180 €.

 

Muutoksenhaku

 

Päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Hankasalmen kunnan Kirkonkylän ja Aseman venesatamien jätehuoltosuunnitelmat hyväksytään edellä esitetyin perustein ja merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

 

Päätös Ympäristötoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.