Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 11 

Vihtavuori; Seututien 637 tie- ja liittymäjärjestelyjä koskeva asemakaavan muutos

 

90/10.02.03/2021

 

Kunnanhallitus 01.02.2021 § 31

     

Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Toikkanen, puh. 050 5687 206

 

Asemakaavan muutos- laajennusalue sijaitsee Vihtavuoressa ja se koske seututie­tä 637 sekä siihen liittyvien Vihtavuorentien, Hermannintien ja Haavistontien liittymäalueita. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavaluonnosvaiheessa. Hanke on ollut esillä kunnanhallituksen 17.6.2019 §143 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 2019.

 

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan alueella lokakuussa 2018. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan kaksi uutta suoraa ramppia Vihtavuoren eritasoliittymään. Suunnitelmaan sisältyy myös Haavistontien pohjoispään uudelleen linjaus ja sen liittymän ja liittymäjärjestelyjen suunnittelu uuteen turvallisempaan paikkaan. Lisäksi tiesuunnitelmassa tutkitaan Hermannintien liittymän katkaisua seututielle. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisölle avoimessa yleisötilaisuudessa 4.6.2019. Tiesuunnitelmaa laatii konsulttina Plaana Oy. Tiesuunnitelman arvioidaan valmistuvan kevättalvella 2021. Suunnittelun tavoitteena on muuttaa voimassa olevia asemakaavoja vastaamaan alueelle laadittua tiesuunnitelmaa.

 

Alueelta on laadittu lisäksi seuraavat suunnitelmat:

-

Aluevaraussuunnitelma. Maantien 637 ja Haavistontien liittymän siirto. A -Insinöörit Oy 2016.

-

Vihtavuoren Haavistontien alueen maankäytön ja liikenteen visio (luonnos 27.11.2020). Ramboll Finland Oy.

-

Seututie 637 ja rata, yksityistieliittymien ja tasoristeysten vähentäminen välillä Jyväskylä - Laukaa ideasuunnitelma. Ramboll Finland Oy 2015.

 

Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat:

-

Asemakaavan muutos ja laajennus, vahvistettu 9.7.1987

-

Asemakaavan muutos ja laajennus, vahvistettu 7.4.1988

-

Asemakaavan muutos ja laajennus, vahvistettu 4.8.1992

-

Asemakaavan muutos ja laajennus. Vahvistettu 19.8.1997.

 

Alustavalle asemakaavan muutosalueelle sijoittuvat seuraavat asemakaavoissa osoitetut merkinnät: kauttakulku- ja sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen (LT), liike- ja toimistorakennusten sekä huoltoasemarakennusten korttelialue (LH), erillispientalojen ja varastorakennusten korttelialue (AO/TV), liikerakennusten korttelialue (KL) sekä näihin liittyvät katu- ja puistoalueet.

 

Vireilletulo

Asemakaavan muutos ja laajennus käynnistetään ns. vähäisenä kaavoituskohtee­na, joita kunnanhallitus voi käynnistää tilanteen mukaan. Kaavamuutoksen vireilletulo kuulutetaan Laukaa - Konnevesi -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Vireilletulokuulutuksen yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

 

Ehdotus Vt. kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen ja laajennuksen ja asettaa em. liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

 

Päätös Kunnanhallitus:

 

 Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 11  

39/10.02.03/2023  

 

 Valmistelija: kaavasuunnitelija Outi Toikkanen, puh 050 568 7206

 

Seututien 637 tie- ja liittymäjärjestelyjä koskevan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 11.2. - 26.2.2021 välisen ajan ja se lähetettiin tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskukselle, Keski-Suomen liitolle, Keski-Suomen museolle, Väylävirastolle, VR Group Oy:lle sekä Laukaan kunnan tekniselle toimelle. OAS:sta saatiin Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen museon lausunnot. Lasunnoissa ei ollut huomautettavaa. OAS:sta ei jätetty mielipiteitä.

 

Kaavaratkaisu

Kaavaluonnoksessa muodostuvat korttelit 70, 74, 75, 83, 92, 94, 95, ja 170 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, katu- ja kevyenliikenteen alueet sekä suojaviher- ja yleisentien alueet.

 

Suunnittelun lähtökohtana on osoittaa seututie 637 sekä siihen liittyvä Vihtavuorentien liittymäalue yleisen tien alueena (LT) tiesuunnitelman (Mt 637 (Jyväskyläntie) liittymä- ja yksityistiejärjestelyt Vihtavuoren taajaman kohdalla) mukaisesti. Yleisen tien alue (LT) laajenee jonkin verran kaavattomalle alueelle alueen etelä- ja pohjoisosissa.  Yleisen tien alue (LT) rajaus muuttuu jossain määrin seututien itäpuolella, joten uusi rajaus jonkin verran kaventaa nykyistä lähivirkistysaluetta (VL). 

 

Asemakaavssa osoitetaan Haavistontien uusi seututielle johtava linjaus. Ajoneuvoilla ajo nykyisen Haavistontien liittymästä seututielle katkaistaan ja Haavistontien päähän osoitetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu (pp) sekä suojaviheraluetta (EV). Myös kulku Hermannintieltä seututielle katkaistaan ja Hermannintien pää osoitetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna katuna (pp).

 

Asemakaavan laajennus koskeen Haavistontien uutta linjausta, jossa katualue osoitetaan kaavattomalle alueella. Lisäksi asemakaaavan laajennus koskee kolmea asuinrakennuspaikkaa, jotka osoitetaan nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti erillispientalojen alueena (AO) kortteli 70 tontti 6, kortteli 74 tontti 2 ja kortteli 170. Tonttien rakennusoikeus osoitetaan tehokkuuslukuna e=0.1.

 

Korttelin 75 ja korttelin 74 tontin 1 rajausta tarkisteaan vähäisesti yleisen tien alueen rajauksessa tapahtuvien muutosten johdosta.

 

Korttelissa 83 liike- ja toimistorakennusten sekä huoltoasemarakennusten korttelialueen (KLH) tontin 1 rakennusalaa laajennetaan lisärakentamisen mahdollistamiseksi. Rakennusala osoitetaan ohjeellisena. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 800 k-m².  Tontin etelänurkkaan osoitetaan puustoisena säilytettävänä alueenosana (s).

 

AP -korttelista 92, asuinpientalojen korttelialue, poistetaan kunnan maalle sijoittuvat tontit 1 ja 2,  niiden sijoittuessa kaavassa osoitetulle melualueelle (me).

 

Korttelin 94 tontin 1 käyttötarkoitus muutetaan kiinteistön nykyisen käytön mukaiseksi teollisuus- ja varasto-rakennusten korttelialueesta (T) erillispien-talojen korttelialueeksi AO.

 

Korttelista 95 poistetaan kunnan omistamalle alueelle sijoittuva osa ja alue muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL). Korttelin 95 käyttötarkoitukseksi muutetaan erillispientalojen alue (AO). Korttelista poistuu voimassa olevan kaavan mukainen mahdollisuus varastorakentamiseen.

 

Suunnittelualueelle ulottuva valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alue, vanha Vihtavuoren ruutitehtaan alue osoitetaan rky -osa-aluemerkinnällä.

 

Muilta osin kaavassa on osoitettu lähivirkistys- (VL) ja katualueita sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja katuja/teitä, ohjeellisia ulkoilureittejä, istutettavia alueen osia sekä johtoa varten varattuja alueen osia. Luonnoksessa määrätään lisäksi autopaikkojen lukumääristä sekä uudisrakentamisen sijoittumisesta kaavassa osoitetulla melualueella.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n mukaisesti.

 

Päätös Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.