Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 16


 

Lausunto Setsuuri Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

Kunnanhallitus 16.01.2023 § 16  

976/11.00.03/2022  

 

 

 valmistelijat: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt p. 0400 317 759, maankäyttöpäällikkö Jarmo Toikka, p. 040 353 8258

 

Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyyttää Laukaan kunnan lausuntoa ympäristönsuojelulain (527/2014) 39§:n mukaisesta lupahakemuksesta, mikä koskee haketus- ja kierrätysterminaalin toimintaa. Hanke sijoittuu Toivakan ja Laukaan kunnan rajalle. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 31.1.2023. Hakemus liiteaineistoineen löytyy osoitteesta https://www.toivakka.fi/ymparistolupahakemuksen-vireilletulokuulutus.

 

Ympäristölupahakemuksessa on haettu lupaa bioterminaali perustamiseksi entiselle kalliolouhinta-alueelle kiinteistölle 850-402-82-3 Setsuuri. Alueella on tarkoitus hakettaa, murskata ja varastoida erilaisia biopolttoainejakeita (kuten energiapuu, hakkuutähde), enintään 50 000 tonnia, kantoja 15 000 tonnia ja rakennusjätepuuta 5 000 tonnia. Lisäksi alueella varastoidaan tukkeja ja ainespuuta enintään 10 000 tonnia vuodessa. Toiminta sijoittuu Toivakan kunnan Ruuhimäkeen, Moottoriradantien varteen. Lievestuoreen keskustaan matkaa noin 5 km.

 

Laukaan kunta omistaa kiinteistöön 850-402-82-3 Setsuuri pohjoispuolelta rajautuvan kiinteistön 410-407-12-388 Pienrälssi, jossa sijaitsee Lievestuoreen moottoriradan toimintoja.

 

Kiinteistölle 850-402-82-3 Setsuuri on kulkuoikeus Moottoriradantien kautta (tieoikeus 000-2016-K37742). Moottoriradantie sijoittuu pääosin kiinteistölle 410-407-12-388 Pienrälssi.

 

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antaa hakemuksesta oman lausuntonsa.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila

 

Päätösehdotus Laukaan kunta antaa Setsuuri Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Laukaan kunnalla ei ole huomautettavaa lupahakemukseen. Suunniteltu toiminta ei aiheuta haittaa esim. Lievestuoreen moottorirata-alueen kehittämiselle.

Kunta kuitenkin edellyttää, että luvanhakijan on osallistuttava yksityistienpitoon ja sen kustannuksiin käytön mukaisessa suhteessa. Luvanhakijan on myös korjattava rikkomansa tiet sekä poistettava ojista ja tiealueilta sellaiset haittaavat materiaalit ja tukkeumat, jotka ovat aiheutuneet luvanhakijan toiminnasta.

 

Päätös Arto Åkerman poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § 1. kohta).

Vs. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.