Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 24.01.2023/Pykälä 7


 

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien vesilain mukaisesta luvasta tehtyjä valituksia, tutkimuslupa tekopohjavesitutkimusten suorittamiseksi Siilokankaan alueella, Alva-yhtiöt Oy, drno 1197/2022

 

Lupa- ja valvontalautakunta 24.01.2023     

328/11.00.03/2022  

 

 

 Valmistelija: ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli, puh. 0400 676 940

 

Tausta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Alva-yhtiöt Oy:lle 9.9.2022 vesilain mukaisen tutkimusluvan (LSSAVI/2539/2022) tekopohjavesitutkimusten suorittamiseksi Siilokankaan alueella. Alue sijaitsee Vuonteen 1 -luokan pohjavesialueella. Luvasta ovat valittaneet Alva-yhtiöt Oy, metsäyhtymä -----------------------, ------------ ja -----------.

 

Vastinepyyntö

Vaasan hallinto-oikeus varaa valitusten johdosta Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen.

 

Valitukset

Alva-yhtiöt Oy pyytää muutosta päätöksen lupamääräykseen 3 (lisäykset kursiivilla): "Koeimeytykset on toteutettava sadettamalla, allasimeyttämällä tai imeytyskaivoja käyttämällä ja siten, ettei niistä aiheudu vältettävissä olevaa edunmenetystä." Lisäksi Alva pyytää jatkamaan tutkimusluvan voimassaoloaikaa vastaamaan valituskäsittelyssä kulunutta aikaa, ennalta arvioiden 31.12.2027 saakka.

 

Valituksen mukaan allasimeytyskokeet tehdään kaivamalla valmiiksi rikotulle alueelle pienialainen allas tai koekuoppa, johon imeytysvesi johdetaan. Kaivoimeytyskokeissa rakennetaan imeytyskoekaivo tutkimusten mukaan määritettävään paikkaan. Kaivoon sijoitetaan siiviläputki, jonka kautta raakavesi pääsee imeytymään huonosti vettä johtavien maakerrosten ohi pohjavesikerrokseen.

 

Muut valitukset koskevat mm. asian käsittelyä sekä edunmenetyksiä liittyen maa-ainesten ottoon ja metsätalouteen alueella.

 

Valitusta koskevat asiakirjat ovat 31.1.2023 saakka nähtävillä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html

 

Esityslistan ohessa:

-Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö sekä valitusasiakirja liitteineen

 

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta toteaa, ettei se anna asiaa koskeviin valituksiin vastinetta, mutta pyytää hallinto-oikeutta tutkimaan, voidaanko valituskäsittelyssä tehdä muutoksia valituksenalaisen päätöksen LSSAVI/2539/2022 mukaisiin koeimeytysmenetelmiin vai tulisiko muutosesitys käsitellä toimivaltaisessa lupaviranomaisessa luvanmuutoksena.

 

Päätös Ympäristötoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.