Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 31 

Perusopetuksen opetusresurssi 2023-2024

 

Sivistyslautakunta 14.03.2023 § 31  

217/12.00.01.01.00/2023  

 

 

 Valmistelija: sivistysjohtaja Jussi Silpola, p 0400 250 743

 

Perusopetusasetus 852/1998 § 3 määrittää opetuksen vuosittaiset ja viikoittaiset tuntimäärät. Vaikka itse opetukseen varattava tuntimäärä on koulutuksen jär­jes­­jän harkinnassa, määrittelee valtioneuvoston tuntijakopäätös ja pe­rus­ope­tus­ase­tuk­sen 3 § opetuksen vuosittaisen ja viikoittaisen mää­rän. On myös huomattava, että opetusresursseja on va­rat­ta­va jakotunteihin ja erityisopetuksen järjestämiseen.

 

Opetustunteja tulee kuitenkin olla niin paljon, et­tä ope­tus­suun­ni­tel­man mukainen opetus voidaan hyvin järjestää. Tu­ki­ope­tuk­seen ja erityistehtäviin varattu tuntimäärä on pää­sään­töi­ses­ti myös koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Osa edel­lä mai­ni­tuis­ta tehtävistä on sidottu virkaehtosopimukseen, jolloin kun tehtävä mää­­tään opettajalle, siitä saatava korvaus määräytyy OV­TES:n mu­kai­ses­ti. Tukiopetukseen tulee myös varata riittävästi re­surs­se­ja, kos­ka oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta silloin kun sii­hen on tar­ve.

 

Laukaan kunnan si­vis­tys­lau­ta­kun­ta tekee vuosittain koulujen esitysten perustella pää­tök­sen ope­tus­tun­tien jakamisesta peruskouluille. Jokaisella kou­lul­la tulee olla riit­­vä tuntiresurssi opetuksen järjestämiseen, joten si­vis­tys­lau­ta­kun­nan päätettävissä ovat lähinnä ne tun­nit, joiden avulla voidaan ope­tus­ryh­mät jakaa pienempiin ryhmiin jo­ko kokonaan tai tietyissä ai­neis­sa. Koska olosuhteet (ryhmäkoot, ope­tus­ti­lat, erityistukea tar­vit­se­vien oppilaiden määrä jne.) vaih­te­le­vat kouluittain, myös ope­tus­jär­jes­te­lyt on tehtävä koulukohtaisesti. Tä­män vuoksi sa­man­ko­kois­ten koulujen opetusresurssit saattavat vaih­del­la. Toisaalta kouluilla tulee olla tietty vara jär­jes­tel­lä opetustunteja si­ten, että opetussuunnitelman to­teut­ta­mi­nen ja opetukselle asetetut ta­voit­teet voidaan saavuttaa parhaalla mah­dol­li­sel­la tavalla.

 

Lukuvuonna 2023-2024 alakoulujen opetusryhmien määrä vähenee yhdellä ja oppilasmäärä vähenee viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhteensä 14:llä.

 

Alakoulujen opetuksen olemme suunnitelleet siten, että yli 25 op­pi­laan opetusryhmiä ei synny. 24-25 oppilaan opetusryhmiä on Kirkonkylän kou­lul­la, Leppäveden koululla, Satavuon koululla ja Vihtavuoren koululla ja suurin luokkien kes­ki­mää­räi­nen ryhmäkoko on Kirkonkylän koululla 22,7 oppilasta. Kokonaisuutena esitys on, että alakouluissa on 24 viikkotuntia vähemmän opetusta kuin edellisenä vuonna.

 

Yläkoulujen oppilasmäärä nousee arvion mukaan 43 oppilaalla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yläkoulujen opetuksen järjestämiseksi opetustunteja on lisättävä 61 tuntia, koska jokaisella koululla joudutaan lisäämään opetusryhmiä. Yläkoulujen keskimääräinen opetusryhmän koko on 19,5.

 

Perusopetuksen yleisopetuksen tuntimäärän lisäys on näin ollen 37 vuosiviikkotuntia. Kun huomioidaan että samaan aikaan syntyy uusia opetusryhmiä, oppilasmäärä kasvaa arviolta 29:llä, ja erityisen tuen oppilaiden opetus pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkään lähikoulussa, ei opetusta voi järjestää tämän vähäisemmällä tuntimäärällä.

 

Laukaan kunnassa on järjestetty tukea opettajien ja koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetukseen ja osaamiseen digitutorointijärjestelmän puitteissa. Tähän on saatu valtiolta tukirahaa vuosittain, mutta hankerahoitus päättyi vuonna 2021. Resurssi on ollut lukuvuonna 2022-2023 17 tuntia. Tuntiresurssiesitys ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollista digitutor -järjestelmän jatkamista kunnan oman rahoituksen turvin ja siihen ei ole varattu tuntiresurssia lukuvuodelle 2023-2024. Digitutor -järjestelmä on taannut erityisesti pandemian aiheuttaman etä- ja hybridiopetuksen onnistumisen Laukaassa hyvin, ja tulevaisuudessa on huolehdittava muin keinoin, esim. opettajien koulutuksen mahdollistamisella, että Laukaassa on TVT-opetuksen ja -osaamisen resursointi hoidettu riittävällä tasolla.

 

Erityisopetuksen tuntimäärään esitetään 98 tunnin lisäystä. Vaativimman erityisen tuen tarve kasvaa niin, että Leppäveden koululle pitää perustaa uusi erityisen tuen pienryhmä. Lisäksi toinen aiemmin esiopetuksessa toiminut ryhmä siirtyy perusopetuksen resursoinnin piiriin. Muuten erityisopetusta suunnataan lisää Kirkonkylän, Vehniän ja Vihtavuoren alakouluille. Kirkonkylän alueella jatketaan vaativan erityisen tuen pienryhmien toimintaa ylä- ja alakoulujen yhteydessä. Vuoden 2022 aikana perustetun, kuntaan sijoitetuille laajaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille suunnatun Sisukas -pienryhmän toiminta jatkuu, ja siihen varataan opetusresurssia.

 

Vuoden aikana käytetään valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen esi- ja perusopetuksessa, josta osa jää käytettäväksi syyslukukaudelle 2023. Lisäksi samalla perusteella myönnettävää valtionavustusta rahaa on haettu vuosille 2023-2024 vielä lisää. Hausta mahdollisesti saatava rahoitus käytetään erityisen tai tehostetun tuen oppilaiden tukemiseen. Lisäksi käytössä on vielä vuonna 2022 valtion myöntämää rahoitusta koronan vaikutusten minimointiin, joka kohdennetaan opetusryhmien jakamiseen, samanaikais- ja tukiopetukseen sekä koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen.

 

Lisäksi lukuvuonna 2023-2024 on tarkoitus jatkaa valmistavaa opetusta, joka on lukuvuonna 2022-2023 kohdistunut ukrainasta maahantulleille tilapäistä suojelua saaneille. Opetuksen laajuus suunnitellaan kevään 2024 aikana niin, että valmistavan opetuksen järjestämisestä saatava valtionosuus kattaa opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kulut. Valtionosuus huomioidaan kunnalle takautuvasti valtionosuusjärjestelmässä.

 

Kokonaisuudessaan perusopetuksen opetusresurssiesitys on 5433 vuosiviikkotuntia, mikä on 135 tuntia enemmän kuin lukuvuonna 2022-2023 opetusresurssipäätöksessä ja vuoden 2023 talousarviossa. Valtuuston asettamaa tavoitetta 5303 vuosiviikkotunnista ei syyslukukauden aikana voida saavuttaa, mutta tavoite 1,85 vuosiviikkotunnista/oppilas on hyvin lähellä. Tällä resurssilla päästään lukuun 1,88 vuosiviikkotuntia/oppilas.

 

Sisukas -toiminnasta aiheutuvat kulut on jo huomioitu talousarviossa. Arvio koko tuntijakopäätöksen aiheuttamasta kustannuspoikkeamasta v. 2023 talousarvion henkilöstökuluihin nähden on n. 105.000 euroa. Koska syksyllä 2023 aloittaa neljä esiopetusryhmää vähemmän kuin vuonna 2022, esiopetuksesta säästyvistä henkilöstökuluista katetaan suurin osa tuntimäärän lisäyksestä perusopetuksessa. Opettajien digitutortoiminta joudutaan nykymuodossaan lopettamaan, ja siitä säästyvät henkilöstökustannukset kohdennetaan vaadittavan opetuksen järjestämiseen. Lisäksi vuonna 2023 haettua valtion tasa-arvoavustusta käytetään jo lukuvuonna 2023 niin, että annettava opetus on mahdollista toteuttaa valtuuston myöntämän talousarvion puitteissa.

 

Oheisaineistona sivistysjohtajan eh­do­tus lukuvuoden 2023-2024 ope­tus- ja muista tunneista.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Jussi Silpola

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää vahvistaa peruskoulujen lukuvuoden 2023-2024 opetus- ja muut tunnit sivistysjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin.