Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 15 

Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojen raportointi vuodelta 2022

 

Lupa- ja valvontalautakunta 21.02.2023 § 15  

157/11.00.02.01/2023  

 

 

 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Miia Valkonen, p. 0400 642 429

 

Ympäristöterveydenhuollon on arvioitava vuosittain val­von­ta­suun­ni­tel­man toteutumista (valtioneuvoston asetus 665/2006). Mo­ni­­se­ni­nen toimielin hyväksyy arviointiraportin ja raportti toimitetaan alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le siten, kuin siitä on toimialakohtaisessa val­ta­kun­nal­li­ses­sa valvontaohjelmassa mainittu. Arvioinnissa otetaan huomioon ai­na­kin seuraavat tekijät: tarkastusten määrä val­von­ta­koh­de­tyy­peit­täin, tarkastusten kattavuus suunnitellusta, näytteiden määrä val­von­ta­lajeittain ja val­von­nas­ta saatujen tulojen kohdentaminen.

 

Vuoden 2019 alusta siirryttiin val­ta­kun­nal­li­seen ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmään (VATI). Jär­jes­tel­män käyt­töön­otos­sa on ollut suuria ongelmia, sillä ohjelma oli käyttöönottohetkellä erit­täin keskeneräinen ja kaikki ominaisuudet eivät vieläkään toimi kunnolla. VATI- järjestelmään kuuluu syöttää tehdyt tar­kas­tuk­set ja muut val­von­ta­toi­men­pi­teet, josta saadaan val­von­ta­tie­dot raportointia var­ten. Järjestelmässä olevien raportointityökalujen käytettävyydessä on ollut ongelmia. Nyt raportoitavat luvut ovat paras tieto mitä on saatavissa eri lähteistä (VATIn raportointityökalu ja muu oma kirjanpito). Järjestelmästä saataviin lukuihin vaikuttaa myös se, ovatko kaikki tehdyt työt kirjattu/kirjaantuneet VATI-järjestelmään oikein.

 

Valvontasuunnitelmassa on esitetty Laukaan ym­­ris­­ter­vey­den­huol­lon suunnitellut tar­kas­tus­mää­rät vuodelle 2022. Tavoiteluvut kos­ke­vat ai­noas­taan suun­ni­tel­mal­lis­ta valvontaa eikä näissä huo­mioi­da esim. akuut­ti­na teh­­vää val­von­taa.

 

Akuutilla valvonnalla tarkoitetaan valvontakohteesta tai asiak­kaal­ta tai kuluttajalta lähtöisin olevan pyynnön, valituksen tai il­moi­tuk­sen tai muu­ta kautta saadun tiedon (esim. tiedotusvälineet) joh­dos­ta tehtyä val­von­taa. Akuutin valvonnan lähtökohta on usein epäi­lys jostain epä­koh­das­ta valvontakohteessa tai valvontakohteen it­sen­sä pyy­­mä ohjaus ja neuvonta. Suunnitelmallisella valvonnalla tar­koi­te­taan taas valvontaa, joka on lähtöisin viranomaisen valvontasuun­ni­tel­mas­ta ja sitä tehdään, vaikka minkään tiedon perusteella ei ole ai­het­ta epäil­lä, että valvontakohteessa olisi epäkohtia. Suun­ni­tel­mal­li­set tarkastukset tehdään eri kohteisiin kohdekohtaisen riskinarvion se­kä keskusvirastojen kohdetyyppikohtaisen ohjeellisen tar­kas­tus­ti­hey­den perusteella. Suun­ni­tel­mal­li­nen val­von­ta on maksullista ja akuut­ti valvonta pääsääntöisesti mak­su­ton­ta.

 

Elintarvikevalvonnassa päästiin noin 74 % toteumaan val­von­ta­tar­pees­ta (92 kpl toteutunut / 125 kpl suunniteltu valvontatarve). Elin­tar­vi­ke­val­von­nas­sa suunnitelman ulkopuolisen/akuutin valvonnan tar­ve oli 1 tar­kas­tusta vuonna 2022. Yhteensä elintarvikelain mu­kai­sia tarkastuksia tehtiin 93 kpl.

 

Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa päästiin 70 % to­teu­maan suunnitellusta valvontatarpeesta (84 kpl toteutunut /126 kpl suun­ni­tel­tu valvontatarve). Akuuttia terveydensuojelulain valvontaa (mm. sisäilma-asiat ja muut) tehtiin 10 kpl. Yh­teen­sä ter­vey­den­suo­je­lu­lain mukaisia tarkastuksia tehtiin 93 kpl.

 

Tupakkavalvonnassa päästiin noin 92 % toteumaan suun­ni­tel­lus­ta val­von­ta­tar­pees­ta (12 kpl toteutunut / 13 kpl suunniteltu val­von­ta­tar­ve).

 

Val­von­ta­suun­ni­tel­mas­sa ase­tet­tu­ja tavoitteita ei kaikilta osin saa­vu­tet­tu. Työaikaa suun­ni­tel­mal­li­ses­ta valvonnasta veivät aiempien vuosien ta­paan mm. VA­TI-oh­jel­maan kirjaamiset, erilaiset akuutit toi­men­pi­teet ja neu­von­ta (mm. häiriötilanteet vesihuollossa tai ruokamyrkytysepäilyt) se­kä muu runsas asiakkaiden neuvominen ja oh­jeis­tus. Ai­kaa vei run­saas­ti myös ta­lous­ve­si­lai­tos­ten edelleen käyn­nis­sä oleva riskienarviointiprosessin eteen­päin vieminen ja hyväksyminen sekä val­von­ta­tut­ki­mus­oh­jel­mien päivittäminen. Laukaan valvontayksikön viranhaltijat tekivät lisäksi 15 kpl elintarvikevalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötötoimen valvonta-alueen kohteisiin yhteistyösopimuksen nojalla. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen valvonta-alueella oli akuuttia tarvetta elintarvikevalvonnan puolella, koska elintarvikevalvonta on jäänyt osin laahaamaan tarkastuksissa jälkeen jo pitkän aikaa, resurssien riittämättömyyden vuoksi. Laukaan ympäristövalvonta laskutti Pohjoisen Keski-Suomen valvontayksikköä tehdyistä töistä sopimuksen mukaisesti.

 

Eläinsuojeluvalvonnan työ­mää­rä on pysynyt korkeana ja paljon aikaa vievät työläät prosessit. Tästä syystä laitosvalvontaan sekä mai­don­tuo­tan­non valvontaan valvontaeläinlääkärillä riitti resursseja vähemmän kuin on suunniteltu.

 

Vuodelle 2023 arvioidaan uudelleen aiempien vuosien tapaan töiden jakaantumisen tasapaino valvontayksikössä ja myös se, onko tarvetta panostaa erityisesti johonkin osa-alueeseen.

 

Taulukossa 1. on esitetty val­von­ta­suun­ni­tel­man mukaisten tarkastusten toteumaprosentit vuo­sit­tain yhteistoiminta-alueen toiminta-ajalta vuosina 2013-2022 (tau­lu­kos­sa 1. olevat luvut eivät sisällä akuut­tia valvontaa).Vuoden 2021 alus­ta Äänekoski ei kuulunut enää yhteistoiminta-alueeseen.

 

 

Laji

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

elint.

59 %

60 %

58 %

64 %

55 %

40 %

46 %

54 %

56 %

74 %

TSL

103 %

74 %

53 %

75 %

65 %

54 %

42 %

51 %

38 %

70 %

tup.

83 %

44 %

72 %

42 %

61 %

41 %

96 %

49 %

100 %

92 %

Taulukko 1. Eri valvontalajien toteumaprosentit vuosittain yhteistoiminta-alueen alusta alkaen.

 

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Miia Valkonen

 

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat  ympäristöterveydenhuollon (Laukaa, Konnevesi) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointia koskevat tiedot vuodelta 2022.

 

Päätös Keskustelun kuluessa ympäristöpäällikkö pyysi tekemään seuraavat korjaukset liitteenä olevan taulukon kohtaan Terveydensuojeluvalvonta, Tarkastukset suunnitelmallinen valvonta, rivi Yleiset saunat ym. sarake Suunniteltu: lisätään kommentti ****)Valviran uuden linjauksen mukaan valvonta-alueella ei ole ko. kohteita.
Suunniteltu -sarakkeen yhteissumma on korjauksen jälkeen 120 ja toteutumaprosentti 70 %. Prosenttiluku korjataan myös pykälätekstiin sekä pykälätekstissä olevaan taulukkoon.

Lautakunta hyväksyi ympäristöpäällikön päätösehdotuksen edellä mainituin korjauksin.