Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 18


 

Ympäristönsuojelun säännöllisen valvonnan toteutuminen vuonna 2022 sekä suunniteltu valvonta vuonna 2023, Laukaa ja Hankasalmi

 

Lupa- ja valvontalautakunta 21.02.2023 § 18  

130/11.00.02.00/2023  

 

 

 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. 0400 569 811 ja ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, puh. 050 573 1168

 

Taustaa

Säännölliseen valvontaan kuuluvilla valvontaohjelman mukaisilla tarkastuksilla tarkasteltiin, onko toiminta lupapäätöksen mukaista, onko lupamääräyksiä noudatettu, onko toiminnasta jätetty vuosiraportti ja sisältääkö se vaadittavat tiedot. Mikäli toiminta on poikennut voimassa olevasta lupapäätöksestä merkittävästi, on toiminnanharjoittajaa kehotettu hakemaan lupaan muutosta. Mikäli tarkastuskäynnillä on havaittu epäkohtia tai puutteita lupamääräysten noudattamisessa, on ne kehotettu korjaamaan ja tarvittaessa kohteessa on tehty uusi tarkastus. Tarkastuskäynnistä on kirjoitettu muistio, joka on toimitettu tiedoksi lupa- ja valvontalautakunnalle. Ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan perustuvasta valvontakäynnistä peritään ympäristönsuojelun maksutaksan mukainen maksu.

 

Yhtenä säännöllisen valvonnan työkaluna toimivan ympäristönsuojelun tietojärjestelmän YLVA:n tarkistamisesta ja päivittämisestä tuli ympäristöministeriöltä kehotus 25.10.2022, jonka mukaan järjestelmän tiedot ympäristönsuojelulain mukaisista kunnan toimivaltaan kuuluvista luvan- ja ilmoituksenvaraisista ja rekisteröidyistä toiminnoista tuli  päivittää 31.1.2023 mennessä. Vuosiraportointi on valtion valvomissa laitoksissa jo pitkän aikaa suoritettu YLVA:n kautta.

 

Laukaan ja Hankasalmen ympäristönsuojelussa tullaan raportointivelvollisia kehottamaan vuoden 2022 raportin hyväksymisen yhteydessä toimittamaan seuraavan vuoden raportointi YLVA:n kautta. Jätealan toimijoiden raportointi on ollut varsin kirjavaa, ja heille on lähetetty YLVA:aan raportoinnin siirtymisen helpottamiseksi ja raportoinnin yhdenmukaistamiseksi YLVA:ssa käytettävät raportointilomakkeet saatekirjeen kera 25.8.2022.

 

 Laukaan kunta

Laukaan kunnassa toteutettavaan ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan oli merkitty vuodelle 2022 valvottavia kohteita kaikkiaan 22. Ympäristöluvanvaraisia toimintoja tarkastetuista kohteista oli 16, näistä 10 liittyi kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, ainoastaan yhdessä kohteessa oli murskaus käynnissä tarkastuksen aikana. Murskauslaitosten tarkastukset pyritään ajoittamaan toimintajaksolle, mutta tämä on ollut haastavaa. Lisäksi kohteina oli huvipuisto, kesäteatteri, maankaatopaikka ja jätteenkäsittelylaitos. Eläinsuojia oli kaksi, joiden tarkastukset siirtyivät alkuvuoteen 2023 töiden kasaantumisen vuoksi. Kohteista yksi sijaitsi pohjavesialueella. Kuusi tarkastuskohteista oli rekisteröintimenettelyn piirissä, ja niistä viisi oli polttonesteiden jakeluasemia, ja yksi oli energiantuotantolaitos, jonka tarkastus siirtyi seuraavaan vuoden alkuun.

 

Tarkastetuista kohteista kahdessa ei ollut minkäänlaista huomauttamista, kahdeksassa oli pientä huomautettavaa, joka kirjattiin muistioon. Asiat korjaantuivat pääosin nopealla aikataululla.

 

Vuonna 2023 Laukaan kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan on merkitty 21 kohdetta. Näistä viisi koskee louhinta- ja murskaustoimintaa, viisi on eläinsuojia, kahdeksan kohdetta koskee jätteen tai jäteveden käsittelyä, lisäksi kohteena on ampumarata, ulkona sijaitseva suihkupuhalluspaikka ja betonituotetehdas. Tarkastusmuistiot em. kohteiden valvonnasta lähetetään edelleen lautakunnalle tiedoksi sitä mukaa, kun kohteita käydään läpi.

 

 Hankasalmen kunta

Hankasalmen kuntaa koskevaan ympäristönsuojelun vuoden 2022 valvontaohjelmaan oli merkitty 10 valvottavaa kohdetta (5 eläinsuojaa, 3 kivenlouhimoa ja murskaamoa, 1 teollisuuslaitos ja 1 lämpölaitos).

 

Vuonna 2022 ympäristönsuojelulain 168 §:n mukainen määräaikaistarkastus suoritettiin seitsemällä ilmoituksen- tai ympäristöluvanvaraisella kohteella. Teollisuuslaitos lämpölaitoksineen tarkastettiin suunnitellusti. Valvontaohjelmaan alun perin merkityistä eläinsuojista vain yhdellä suoritettiin määräaikaistarkastus, muissa toiminta oli joko loppunut tai toiminnasta on tulossa vireille ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus. Eläinsuojia päädyttiin kuitenkin tarkastamaan yhteensä viisi. Neljän tilan osalta tarkastukset tehtiin suunnitelmasta poiketen jo vuonna 2022, minkä nähtiin olevan perusteltua, koska kyseisillä tiloilla edellisistä tarkastuksista oli kulunut aikaa vähintään seitsemän vuotta. Tarkastetut kohteet eivät sijainneet luokitelluilla pohjavesialueilla. Kalliokiviainesten ottoalueilla käytiin maa-aineslain mukaisten lupien valvonnan yhteydessä. Tarkastuksilla käytiin läpi myös louhintaa ja murskausta koskevien ympäristölupien lupamääräyksiä, mutta perusteellisemmin ympäristölupiin keskittyvät ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaiset tarkastukset siirrettiin ensi vuoteen.

 

Tarkastusten pohjalta annettiin tarvittaessa erillinen kehotus, tai vaaditut jatkotoimenpiteet kirjattiin suoraan muistioon. Kahdessa kohteessa jatkotoimenpiteitä ei vaadittu.

 

Vuonna 2023 Hankasalmen kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan on merkitty 15 tarkastettavaa kohdetta. Näistä viisi on kivenlouhimoja ja kivenmurskaamoja, joilla on myös maa-aineslupa. Lisäksi tarkastuskohteina on neljä nestemäisten polttonesteiden jakeluasemaa, kolme jätteenkäsittelytoimintaa, kaksi eläinsuojaa sekä ampumarata.

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Lautakunta toteaa saaneensa tiedoksi vuoden 2022 valvontaohjelman toteuman sekä vuodelle 2023 suunnitellut valvontaohjelman mukaiset tarkastukset toimialoittain.

 

Päätös Ympäristötoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.