Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 19


 

Maa-aineslupien valvonta vuonna 2022, Laukaa ja Hankasalmi

 

Lupa- ja valvontalautakunta 21.02.2023 § 19  

158/11.03.03.00/2023  

 

 

 Valmistelija: ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli, puh. 0400 676 940, ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, puh 050 573 1168

 

 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu toimia maa-aineslain 7 §:ssä ja 14 §:ssä tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena. Maa-aineslupien valvonta on delegoitu viranhaltijoille. Lainsäädännön mukaan valvontatarkastuksia tulisi tehdä toiminnan seuraamiseksi riittävän usein. Pääsääntöisesti tarkastuksia tehdään kerran vuodessa. Alla on Laukaan ja Hankasalmen maa-aineslupatilanne ja valvonnan yhteenveto vuodelta 2022.

 

Laukaan kunta

Laukaassa oli vuonna 2022 voimassa olevia maa-aineslupia yhteensä 46 kappaletta, näistä kolmella lupa-alueella ottotoimintaa ei ole aloitettu. Luvista 17 on sellaisia, joissa maa-ainesluvan lisäksi toiminnalla on erillinen ympäristölupa tai ns. yhteislupa kiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja muuhun ympäristöluvanvaraiseen toimintaan.

 

Lupia myönnettiin vuonna 2022 vain yksi, lupa on parhaillaan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Myös yksi vuonna 2021 myönnetty lupa odottaa edelleen hallinto-oikeuden ratkaisua.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut yhden kielteisen ja yhden myönteisen päätöksen maa-ainesten ottoa koskeviin vesilain mukaisiin lupahakemuksiin. Molempien osalta maa-aineslupahakemukset ovat lautakunnassa vireillä. Molemmista AVI:n päätöksistä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

 

Vuoden 2022 tarkastuskäynnit keskittyivät enimmäkseen syyskaudelle. Samassa yhteydessä tehtiin muutamilla kohteilla määräaikaistarkastuksia liittyen ympäristöluvan säännölliseen valvontaan. Toiminnanharjoittajat ja luvanhaltijat olivat mukana tarkastuskäynneillä. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 53 kappaletta, tarkastuksista laadittiin muistiot ja tarvittaessa niiden perusteella annettiin kehotuksia toiminnan saattamisesta lupamääräysten mukaiseksi. Kehotuksia annettiin putoamissuojauksista, puuttuvista merkinnöistä sekä jälkihoitotöiden edistämisestä.

 

Yhteensä yhdeksän lupa-aluetta lopputarkastettiin. Näistä seitsemässä oli lupa-aika päättynyt, kahdella lupa-alueella maisemointi saatiin päätökseen ennen lupa-ajan päättymistä.

 

Vielä osittain maisemoimattomia ja/tai metsittämättömiä vanhoja lupa-alueita, joilla jälkihoitotyöt olisi tullut jo tehdä, on 12 kappaletta. Töiden loppuunsaattamista ovat vaikeuttaneet ja estäneet toiminnanharjoittajilta saadun tiedon sekä tarkastuksilla havaitun perusteella mm. taimien saatavuusongelmat, lupa-alueella olevat varastokasat ja osin lupien päällekkäisyys. Näistä alueista neljä on vanhempaa, pohjavesialueella olevaa ja aikoinaan jälkihoitamatonta ja lopputarkastamatonta maa-ainesten ottoaluetta. Näiden jälkihoidosta on neuvoteltu lupien haltijoiden, kiinteistönomistajien ja ELY-keskuksen kanssa.

 

Toiminnanharjoittajat ovat ilmoittaneet vuosittaisen ottomäärän ja -laadun valtakunnalliseen Notto -rekisteriin ja toimittaneet luvissa vaaditut pohjavesiseurannat ympäristönsuojeluun tai suoraan Nottoon.  Alla olevaan taulukkoon on koottu vuoden 2022 ottomäärän lisäksi vertailun vuoksi vuoden 2020 ja 2021 ottomäärät Laukaan alueella.

 

vuosi

kalliokiviaines (kiinto-m3)

sora, hiekka ym.

(kiinto-m3)

yhteensä

(kiinto-m3)

2020

304 349

283 034

587 383

2021

160 413

242 734

403 147

2022

169 071

255 708

424 779

 

Hankasalmen kunta

Hankasalmella oli vuonna 2022 voimassa olevia maa-aineslupia yhteensä 12 kappaletta. Viidellä alueella on maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa tai ns. yhteislupa kiviaineksen louhintaan, murskaukseen tai muuhun ympäristöluvanvaraiseen toimintaan. Uusia maa-aineslupia tai maa-ainesten ottoon liittyviä ympäristölupia ei myönnetty Hankasalmella vuonna 2022.

 

Neljällä alueella ei ole otettu aineksia nykyisen luvan voimassaoloaikana. Kyseisillä alueilla on ollut aiempia maa-aineslupia, joiden aikana ottoa on tehty eli täysin avaamattomia ottoalueita Hankasalmella ei ole.

 

Vuoden 2022 tarkastuskäynnit tehtiin syksyllä. Toiminnanharjoittajat ja luvanhaltijat olivat läsnä lähes kaikilla tarkastuksilla. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 14 kappaletta. Näistä yksi tarkastus tehtiin vireille tulleen yhteislupahakemuksen johdosta. Myös alueilla, joilla aineksia ei ole otettu nykyisen luvan aikana, suoritettiin tarkastukset. Ympäristölupien säännölliseen valvontaan liittyviä varsinaisia määräaikaistarkastuksia (YSL 168 §) ei tehty, mutta luvanhaltijoiden kanssa käytiin päällisin puolin läpi myös ympäristölupien määräykset. Tarkastuksista tehtiin muistiot. Tarkastusten perusteella jouduttiin antamaan kehotuksia mm. jyrkkien rintausten suojauksesta ja puuttuvista merkinnöistä.

 

Osittain maisemattomia alueita, joissa lupa-aika on jo päättynyt, on Hankasalmen alueella kaksi kappaletta. Kyseiset alueet tarkastettiin uudelleen syksyllä 2022 ja tarkastusten pohjalta annettiin kehotukset alueiden maisemoinnista.

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu Notto-rekisteriin ilmoitetut kokonaisottomäärät Hankasalmen alueella vuosina 2020-2022.

 

vuosi

kalliokiviaines (kiinto-m3)

sora, hiekka ym.

(kiinto-m3)

yhteensä

(kiinto-m3)

2020

54 084

2 875

56 959

2021

31 591

1 220

32 811

2022

21 537

50

21 587

 

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Ympäristötoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.