Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 21.02.2023/Pykälä 20


 

Päätös jätteen hyödyntämistä maanrakennuksessa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta, Saha-alue I, Hankasalmi

 

Lupa- ja valvontalautakunta 21.02.2023 § 20  

126/11.01.00.00/2023  

 

 

 Valmistelija: ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, puh. 050 573 1168

 

ASIA

 

Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunta on myöntänyt 4.6.2015 (§ 6) Versowood Oy:lle ympäristöluvan asfalttimurskeen hyödyntämiseen kenttärakenteessa kiinteistöllä Saha-alue I 77-412-9-1. Lupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

 

LUVAN RAUETTAMINEN

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos:

 

1)      toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu;

 

Asian voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haitankärsijä.

 

LUPAVIRANOMAINEN

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee toimivaltaansa kuuluvan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen lupa-asian ja sitä koskevan ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen luvan raukeamisasian.

 

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 b perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee edellä mainitun lupa-asian, joka koskee pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muuta käsittelyä kuin sijoittamista kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa.

 

ASIAN KÄSITTELY

 

Versowood Oy:lle on myönnetty 4.6.2015 § 6 ympäristölupa asfalttimurskeen hyödyntämiselle sahakiinteistön kenttärakenteissa. Säännöllisen valvonnan suunnittelun yhteydessä kävi ilmi, että ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana.

 

Lupamääräyksen 5 mukaan toiminnanharjoittajan olisi tullut toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kentän valmistumisesta tieto hyödynnetyn asfalttijätteen lopullisesta määrästä sekä tarkasta hyödyntämispaikan sijainnista Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomaisen tietojen mukaan yhteenvetoa ei ollut toimitettu. Toiminnanharjoittajaa pyydettiin 12.1.2023 toimittamaan kyseinen yhteenveto ja samassa yhteydessä kerrottiin, että koska ympäristölupa on koskenut vain tämän kyseisen kentän rakentamista, voisi lupa olla nyt järkevää rauettaa tarpeettomana.

 


Toiminnanharjoittajalta 27.1.2023 saadussa vastauksessa kentän todetaan valmistuneen, kenttärakenteessa on hyödynnetty 2 600 tn murskattua asfalttia. Kenttärakenne sijoittuu sahalaitoksen piha-alueen eteläosaan (kuva 1). Lisäksi toiminnanharjoittaja totesi, että luvan voi heidän puolestaan rauettaa.

 

Kuva 1. Toiminnanharjoittajan toimittama ilmakuvaote jäteasfaltin hyödyntämisalasta (27.1.2023)

 

Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. Asiasta ei pyydetty lausuntoja, kuultu asianosaisia tai asian vireille tuloa annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella, koska asian ei katsota vaikuttavan muiden kuin luvan haltijan etuun ja oikeuteen.

 

PÄÄTÖS ASIASSA

 

Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan 4.6.2015 (§ 6) kiinteistölle Saha-alue I 77-412-9-1 myöntämä jätteen hyödyntämistä maanrakentamisessa koskeva ympäristölupa katsotaan tällä päätöksellä rauenneeksi. Luvan tarkoittama kenttärakenne on valmistunut.

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

 

Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.

 

Ympäristöluvan määräyksessä 5 luvan haltijaa on velvoitettu toimittamaan yhteenveto kentässä hyödynnetyn asfalttijätteen määrästä ja tarkasta hyödyntämispaikan sijainnista ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yhteenveto on toimitettu.

 

Muita määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta ei ole annettu. Koska rakentamistoimet on jo toteutettu, kenttä on valmistunut suunnitellulle paikalle ja hyödynnetyn materiaalin määrä vastaa lupahakemuksessa esitettyä, ei toiminnan lopettamiseen ja tarkkailuun liittyvistä toimista katsota olevan syytä antaa erillisiä 94 §:n mukaisia määräyksiä.

 

Sahalaitos, jonka piha-alueelle kenttä on rakennettu, on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen säännöllisen valvonnan piirissä ja saman toiminnanharjoittajan hallinnassa.

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Hankasalmen kunnan verkkosivuilla 1.3.2023. Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

 

JAKELU

 

Päätös

 Versowood Oy, Hankasalmen saha

 Keski-Suomen ELY-keskus

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 88, 94, 96, 190, 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

 

KÄSITTELYMAKSU

 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta luvan raukeamista koskevasta päätöksestä peritään Laukaan ja Hankasalmen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan maksutaulukon kohdan F3 mukainen maksu. Maksua on kohtuullistettu maksutaksan 6 §:n perusteella 50 %, jolloin maksun suuruudeksi jää 150 €.

 

MUUTOKSENHAKU

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

 

Esittelijä Ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen

 

Päätösehdotus Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan 4.6.2015 (§ 6) kiinteistölle Saha-alue I 77-412-9-1 myöntämä jätteen hyödyntämistä maanrakentamisessa koskeva ympäristölupa katsotaan tällä päätöksellä edellä mainituin perustein rauenneeksi.

 

Päätös Ympäristötoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.