Dynasty tietopalvelu Haku RSS Laukaan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://laukaa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 33 

Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa, osa-alue III (Kirkonkylä-Vihtavuori)

 

Kunnanhallitus 26.10.2020 § 213

    

Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Toikkanen, puh. 050 5687 206

 

Oikeusvaikutteisen Keski-Laukaan yleiskaavan laatiminen on alun pe­rin käynnistynyt vuonna 2002. Yleiskaavaluonnos on ollut näh­­vil­lä kesä-heinäkuussa 2004. Suunnittelutyön edetessä yleiskaava on jaettu hallinnollisista syistä kahteen osaan, eteläosan yleis­kaa­vaan ja pohjoisosan yleiskaavaan, jotka ovat edenneet eri ai­ka­tau­lul­la. Keski-Laukaan eteläosan yleiskaava on saanut lainvoiman ke­vääl­lä 2009. Keski-Laukaan koko pohjoisosaa koskeva yleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä loppuvuodesta 2007.

 

Yleiskaavan pohjoisosan laatiminen jatkui talvella 2012. Tässä vai­hees­sa alkuperäinen pohjoisosan kaava-alue jaettiin edelleen hal­lin­nol­li­ses­ti kolmeen osaan, jotka alueiden ominaisuuksien sekä niihin koh­dis­tu­vien tavoitteiden vuoksi on katsottu selkeäksi suunnitella omi­na kokonaisuuksina: osa-alue I (Piilopohja - Kuukkala), osa-alue II (Lep­­ve­si - Vihtasilta), joka on hyväksytty valtuustossa 26.5.2014 §89 sekä osa-alue III (Kirkonkylä - Vihtavuori). Samassa yhteydessä kaa­val­le asetettuja tavoitteita on tarkennettu ja osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maa päivitetty. Osa-alueita I-III koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 31.5 - 15.6.2012 välisen ajan ja sitä päivitetään kaavoitusprosessien edetessä.

 

Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan osa-alue III, Kirkonkylä - Vih­ta­vuo­ri, sijaitsee sijaitsee Jyväskyläntien itäpuolella rajoittuen ete­läs­sä Vihtasillassa Keski-Laukaan pohjoisosan osa-alue II yleis­kaa­va-alu­ee­seen ja pohjoisosassa Kirkonkylän taajaman ete­­puo­li­sel­le asemakaava-alueeseen. Suunnittelualueeseen kuuluu Ka­na­va­rei­tin rantaosayleiskaava-aluetta. Osa-alueen pinta-ala on noin 530 ha. Osa-alue on taajamien välistä tiivistyvää aluetta, jossa kaava laa­di­tan taajama- eli aluevarausyleiskaavatyyppisenä, jossa pää­pai­no on asutuksella, unohtamatta kui­ten­kaan palvelujen järjestämistä.

 

Alueelta on laadittu seuraavat perusselvitykset: Kuhankosken so­ti­las­vir­ka­ta­lon kulttuuriympäristöselvitys (Ark-byroo, 2016), luonto- ja mai­se­ma­sel­vi­tys (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy,2017) ja Lii­ken­ne­sel­vi­tys (Ramboll Finland Oy, 2017). Lisäksi Arkkitehtitoimisto An­na-Lii­sa Nisu on 2019 laatinut selvityskoosteen alueelta tehdyistä kult­tuu­ri­ym­­ris­tö ja luonto- ja maisemaselvityksiä.

 

Kaavaratkaisu:

Osa-alueelle III laaditaan kaavaluonnos kaavaprosessin myötä tar­ken­tu­nei­den tavoitteiden mukaisesti. Yleiskaavaratkaisun kes­kei­se­nä tavoitteena on valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten läh­­koh­tien ja tavoitteiden yhteensovittaminen. Yleis­kaa­va­luon­nok­ses­sa osoitetaan nykytilanteeseen perustuva alueella jo oleva maan­käyt­tö ja rakentaminen sekä maankäytön tavoitetilanne, joiden osal­ta yksityiskohtaisempi maankäyttö tullaan ratkaisemaan ase­ma­kaa­voi­tuk­sel­la. Kaavassa osoitettujen ra­ken­ta­mis­aluei­den si­joit­ta­mi­seen vaikuttavat oleellisesti olemassa oleva maan­käyt­tö, inf­ra­struk­tuu­ri sekä kulkuyhteydet. Yleiskaava ohjaa alueen ase­ma­kaa­voit­ta­mis­ta ja edesauttaa alueen hallittua rakentumista sekä omi­nais­piir­tei­den säilymistä

 

Uusia alue­va­rauk­sia yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan pääasiassa asu­mi­sel­le. Uudet asuinalueet muodostuvat Kantolantien varrelle ulot­tuen Puustellin peltoalueilta Vihtasiltaan saakka. Yleiskaava mah­dol­lis­taa noin 2500 uuden asukkaan sijoittumisen alu­eel­le. Uu­det asuinalueet on osoitettu kaa­va­luon­nok­ses­sa pientalovaltaisina asuin­aluei­na kaavamerkinnällä AP-1 ja niiden yksityiskohtaisempi maan­käyt­tö ratkaistaan asemakaavalla. AP-1 alueille sijoittuu 68 olemassa olevaa rakennuspaikkaa. Ase­ma­kaa­voi­tet­ta­vien alueiden ulkopuolelle sijoittuvia asuinrakennuspaikkoja on 13 ja ne sijoittuvat kaikki ranta-alueelle. Rakennuspaikat osoitetaan pien­ta­lo­val­tai­se­na asuinalueena AP.  Suunnittelualueelle sijoittuu yksi maa­ti­lan talouskeskus AM. Olemassa olevia lomarakennuspaikkoja RA alueella on 12.

 

Suunnittelualueeseen kuuluu Kanavareitin rantayleiskaavan osa-alu­een I (Saravesi) ja osa-alueen III (Torronselkä) alueita. Yleiskaavan muu­tok­sel­la ei lisätä rantarakennusoikeuden määrä, mutta ran­ta­osa­yleis­kaa­vois­sa osoitettu rakennusoikeus turvataan. Lahnajärven, Pik­ku-Ku­han sekä Iso-Kuhajärven sekä Kanavareitin varrelle si­joit­tu­van kaavattoman ranta-alueen osalta laaditaan emätilaselvitys ja ran­ta­ra­ken­nus­oi­keu­den mitoitustarkastelu. Nykyiset rakennuspaikat se­kä mahdolliset selvityksen perusteella laskennallisesti muo­dos­tu­vat uudet rakennuspaikat yksityisten maanomistajien kiinteistöillä osoi­te­taan kaavassa.

 

Tavanomaiset maa- ja metsätalousalueet osoitetaan kaa­va­mer­kin­näl­lä M. Maa- ja metsätalousalueet, joille kohdistuu luonto- ja mai­se­ma­sel­vi­tyk­ses­sä mainittuja luontoarvoja on osoitettu kaa­va­mer­kin­näl­lä MY, maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Lah­na­joen lehmusmetsikkö on osoitettu luonnonsuojelualueena SL suo­je­lu­pää­tök­sen mukaisesti.

 

Kaavaluonnoksen ratkaisussa on huomioitu kaavamerkinnöillä kult­tuu­ri­ym­­ris­tön ja maiseman vaalimisen kannalta erityisen tärkeät alu­eet, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet se­kä suojeltavat rakennukset ja muinaismuistokohteet.

 

Uusia teollisuus- ja varastoalueita T on osoitetaan yleis­kaa­va­luon­nok­ses­sa seututien 637 varteen. Alueet tulee asemakaavoittaa en­nen niiden toteuttamista.

 

Yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan uudet liikenteen yhteystarpeet, joi­den lähtökohtana on erityisesti sisäisten liikenneyhteyksien ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den parantaminen. Kaavaratkaisussa osoitetaan uu­si ohjeellinen yhdystie Kantolantieltä seututielle 637 sekä ohjeellinen si­jain­ti uudelle eritasoliittymälle. Sekä uuden yhdystien että Kan­to­lan­tien varteen osoitetaan kevyenliikenteen yhteystarpeet.

 

 

Ehdotus Vt. kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää asettaa liitteen mukaisen osa­yleis­kaa­va­luon­nok­sen 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuu­le­mis­ta varten MRL 62§:n mukaisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus:

 

Vs. hallintojohtaja Kristiina Itäranta poistui esteellisenä (hallintalaki 28 § 3 mom. intressijääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 17.27-17.29. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta Niku Latva-Pukkila.

 

 

Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 

Kunnanhallitus 26.10.2020 § 213

    

Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Toikkanen, puh. 050 5687 206

 

Oikeusvaikutteisen Keski-Laukaan yleiskaavan laatiminen on alun pe­rin käynnistynyt vuonna 2002. Yleiskaavaluonnos on ollut näh­­vil­lä kesä-heinäkuussa 2004. Suunnittelutyön edetessä yleiskaava on jaettu hallinnollisista syistä kahteen osaan, eteläosan yleis­kaa­vaan ja pohjoisosan yleiskaavaan, jotka ovat edenneet eri ai­ka­tau­lul­la. Keski-Laukaan eteläosan yleiskaava on saanut lainvoiman ke­vääl­lä 2009. Keski-Laukaan koko pohjoisosaa koskeva yleiskaava on ollut ehdotuksena nähtävillä loppuvuodesta 2007.

 

Yleiskaavan pohjoisosan laatiminen jatkui talvella 2012. Tässä vai­hees­sa alkuperäinen pohjoisosan kaava-alue jaettiin edelleen hal­lin­nol­li­ses­ti kolmeen osaan, jotka alueiden ominaisuuksien sekä niihin koh­dis­tu­vien tavoitteiden vuoksi on katsottu selkeäksi suunnitella omi­na kokonaisuuksina: osa-alue I (Piilopohja - Kuukkala), osa-alue II (Lep­­ve­si - Vihtasilta), joka on hyväksytty valtuustossa 26.5.2014 §89 sekä osa-alue III (Kirkonkylä - Vihtavuori). Samassa yhteydessä kaa­val­le asetettuja tavoitteita on tarkennettu ja osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­maa päivitetty. Osa-alueita I-III koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 31.5 - 15.6.2012 välisen ajan ja sitä päivitetään kaavoitusprosessien edetessä.

 

Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan osa-alue III, Kirkonkylä - Vih­ta­vuo­ri, sijaitsee sijaitsee Jyväskyläntien itäpuolella rajoittuen ete­läs­sä Vihtasillassa Keski-Laukaan pohjoisosan osa-alue II yleis­kaa­va-alu­ee­seen ja pohjoisosassa Kirkonkylän taajaman ete­­puo­li­sel­le asemakaava-alueeseen. Suunnittelualueeseen kuuluu Ka­na­va­rei­tin rantaosayleiskaava-aluetta. Osa-alueen pinta-ala on noin 530 ha. Osa-alue on taajamien välistä tiivistyvää aluetta, jossa kaava laa­di­tan taajama- eli aluevarausyleiskaavatyyppisenä, jossa pää­pai­no on asutuksella, unohtamatta kui­ten­kaan palvelujen järjestämistä.

 

Alueelta on laadittu seuraavat perusselvitykset: Kuhankosken so­ti­las­vir­ka­ta­lon kulttuuriympäristöselvitys (Ark-byroo, 2016), luonto- ja mai­se­ma­sel­vi­tys (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy,2017) ja Lii­ken­ne­sel­vi­tys (Ramboll Finland Oy, 2017). Lisäksi Arkkitehtitoimisto An­na-Lii­sa Nisu on 2019 laatinut selvityskoosteen alueelta tehdyistä kult­tuu­ri­ym­­ris­tö ja luonto- ja maisemaselvityksiä.

 

Kaavaratkaisu:

Osa-alueelle III laaditaan kaavaluonnos kaavaprosessin myötä tar­ken­tu­nei­den tavoitteiden mukaisesti. Yleiskaavaratkaisun kes­kei­se­nä tavoitteena on valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten läh­­koh­tien ja tavoitteiden yhteensovittaminen. Yleis­kaa­va­luon­nok­ses­sa osoitetaan nykytilanteeseen perustuva alueella jo oleva maan­käyt­tö ja rakentaminen sekä maankäytön tavoitetilanne, joiden osal­ta yksityiskohtaisempi maankäyttö tullaan ratkaisemaan ase­ma­kaa­voi­tuk­sel­la. Kaavassa osoitettujen ra­ken­ta­mis­aluei­den si­joit­ta­mi­seen vaikuttavat oleellisesti olemassa oleva maan­käyt­tö, inf­ra­struk­tuu­ri sekä kulkuyhteydet. Yleiskaava ohjaa alueen ase­ma­kaa­voit­ta­mis­ta ja edesauttaa alueen hallittua rakentumista sekä omi­nais­piir­tei­den säilymistä

 

Uusia alue­va­rauk­sia yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan pääasiassa asu­mi­sel­le. Uudet asuinalueet muodostuvat Kantolantien varrelle ulot­tuen Puustellin peltoalueilta Vihtasiltaan saakka. Yleiskaava mah­dol­lis­taa noin 2500 uuden asukkaan sijoittumisen alu­eel­le. Uu­det asuinalueet on osoitettu kaa­va­luon­nok­ses­sa pientalovaltaisina asuin­aluei­na kaavamerkinnällä AP-1 ja niiden yksityiskohtaisempi maan­käyt­tö ratkaistaan asemakaavalla. AP-1 alueille sijoittuu 68 ole­mas­sa olevaa rakennuspaikkaa. Ase­ma­kaa­voi­tet­ta­vien alueiden ul­ko­puo­lel­le sijoittuvia asuinrakennuspaikkoja on 13 ja ne sijoittuvat kaik­ki ranta-alueelle. Rakennuspaikat osoitetaan pien­ta­lo­val­tai­se­na asuin­alu­ee­na AP.  Suunnittelualueelle sijoittuu yksi maa­ti­lan ta­lous­kes­kus AM. Olemassa olevia lomarakennuspaikkoja RA alueella on 12.

 

Suunnittelualueeseen kuuluu Kanavareitin rantayleiskaavan osa-alu­een I (Saravesi) ja osa-alueen III (Torronselkä) alueita. Yleiskaavan muu­tok­sel­la ei lisätä rantarakennusoikeuden määrä, mutta ran­ta­osa­yleis­kaa­vois­sa osoitettu rakennusoikeus turvataan. Lahnajärven, Pik­ku-Ku­han sekä Iso-Kuhajärven sekä Kanavareitin varrelle si­joit­tu­van kaavattoman ranta-alueen osalta laaditaan emätilaselvitys ja ran­ta­ra­ken­nus­oi­keu­den mitoitustarkastelu. Nykyiset rakennuspaikat se­kä mahdolliset selvityksen perusteella laskennallisesti muo­dos­tu­vat uudet rakennuspaikat yksityisten maanomistajien kiinteistöillä osoi­te­taan kaavassa.

 

Tavanomaiset maa- ja metsätalousalueet osoitetaan kaa­va­mer­kin­näl­lä M. Maa- ja metsätalousalueet, joille kohdistuu luonto- ja mai­se­ma­sel­vi­tyk­ses­sä mainittuja luontoarvoja on osoitettu kaa­va­mer­kin­näl­lä MY, maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Lah­na­joen lehmusmetsikkö on osoitettu luonnonsuojelualueena SL suo­je­lu­pää­tök­sen mukaisesti.

 

Kaavaluonnoksen ratkaisussa on huomioitu kaavamerkinnöillä kult­tuu­ri­ym­­ris­tön ja maiseman vaalimisen kannalta erityisen tärkeät alu­eet, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet se­kä suojeltavat rakennukset ja muinaismuistokohteet.

 

Uusia teollisuus- ja varastoalueita T on osoitetaan yleis­kaa­va­luon­nok­ses­sa seututien 637 varteen. Alueet tulee asemakaavoittaa en­nen niiden toteuttamista.

 

Yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan uudet liikenteen yhteystarpeet, joi­den lähtökohtana on erityisesti sisäisten liikenneyhteyksien ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den parantaminen. Kaavaratkaisussa osoitetaan uu­si ohjeellinen yhdystie Kantolantieltä seututielle 637 sekä ohjeellinen si­jain­ti uudelle eritasoliittymälle. Sekä uuden yhdystien että Kan­to­lan­tien varteen osoitetaan kevyenliikenteen yhteystarpeet.

 

 

Ehdotus Vt. kunnanjohtaja:

 

Kunnanhallitus päättää asettaa liitteen mukaisen osa­yleis­kaa­va­luon­nok­sen 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuu­le­mis­ta varten MRL 62§:n mukaisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus:

 

Vs. hallintojohtaja Kristiina Itäranta poistui esteellisenä (hallintalaki 28 § 3 mom. intressijääviys) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajak­si klo 17.27-17.29. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta Niku Lat­va-Puk­ki­la.

 

 

Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 

Kunnanhallitus 13.12.2021 § 378

     

Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Toikkanen, puh. 050 5687 206

 

Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan osa-aluetta III (Kirkonkylä - Vih­ta­vuo­ri) koskeva kaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 5.11. - 7.12.2020 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kes­ki-Suo­men ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta, Kes­ki-Suo­men liitolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Tukesilta, Fi­na­vi­al­ta, Väylälältä, Puolustusvoimilta, Elenia Oy:ltä, Alava Oy:ltä, Eli­sa Oyj:ltä, Laukaan Vesihuolto Oy:ltä, Koskienergia Oy:ltä, Vih­ta­sil­lan Vesihuolto-osuuskunnalta sekä Laukaan kunnan si­vis­tys­toi­mel­ta ja tekniseltä toimelta. Luonnoksesta saatiin Keski-Suomen ELY-kes­kuk­sen, Keski-Suomen museon, Keski-Suomen liiton, Väy­­vi­ras­ton, Tukesin, Keski-Suomen pelastuslaitoksen, Vihtasillan Vesiohuolto-osuuskunnan, Kuhajärvien suo­je­lu­yh­dis­tys ry:n sekä Laukaan Seudun luonto ry:n lausunnot. Kaa­va­luon­nok­ses­ta jätettiin kymmenen mielipidettä. Tiivistelmät lau­sun­nois­ta ja mie­li­pi­tei­stä sekä niihin annetut kaavanlaatijan vas­ti­neet ovat liitteenä.

 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueelta on laa­dit­tu liikennetarkastelu, joka sisältää alueen liikenne-ennusteen ja lii­ken­teel­lis­ten vaikutusten arvioinnin sekä liikennemeluselvityksen. Sel­vi­tyk­set on laatinut Ramboll Finland Oy ja ne valmistuivat lokakuussa 2021. Alueelta on laadittu lisäksi Kuhankosken asemakaavaa kos­ke­va hulevesiselvitys ja -suunnitelma. Selvityksen on tehnyt Afry Fin­land Oy ja se on valmistunut 3.12.2021.

 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen kaava-aineistoa on muu­tet­tu merkittävimmin seuraavilta osin saatujen lausuntojen ja mie­li­pi­tei­den sekä laadittujen selvitysten perusteella:

 

-

Kaavakartalle on käyttötarkoituksittain osoitettu alueet, jotka on tar­koi­tet­tu asemakaavoitettavaksi tai joilla noudatetaan ran­ta­yleis­kaa­va­pe­ri­aa­tet­ta. Rakentamisalueet, joilla yleiskaavaa voi­daan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 §) on osoitettu kaavamerkinnöillä AP-2 ja RA.

-

Kantatilataulukosta on poistettu niiden kiinteistöjen tiedot, jotka si­joit­tu­vat asemakaavoitettavalle alueelle. Taulukossa ovat vain kiin­teis­töt, joiden osalta kaava on laadittu ran­ta­ra­ken­nus­pe­ri­aat­tei­ta noudattaen.

-

Yleiskaavaan on otettu kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen pie­nel­tä osin 2.11.2020 §28 hyväksyttyä Kirkonkylän osa­yleis­kaa­van muutoksen ja laajennuksen aluetta sekä 26.5.2014 §89 hy­väk­syt­tyä Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan, osa-alueen II kaava-aluetta, joiden osalta maankäyttöä tarkistetaan yk­si­tyis­ten maanomistajien aloitteesta.

-

Kuhankosken Sotilasvirkatalon alueelle osoitetun SR-alueen (ra­ken­nus­suo­je­lu­lain nojalla suojeltava alue) rajaus on tarkistettu ra­ken­nus­suo­je­lu­lain­sää­dän­nön mukaisen suojelupäätöksen  1.6.2020 mukaisesti. Alueelle sijoittuvat Päivälä ja Muurahainen osoi­te­taan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suo­jel­tui­na rakennuksina kohdemerkinnällä srs. Srs merkinnässä mää­­tään, että tehtävissä toimenpiteissä huomioidaan annettu suo­je­lu­pää­tös. Lausunnonantajana kohteessa on Museovirasto.

-

Yleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointia on täydennetty kaa­va­se­los­tuk­seen laaditun selvitysaineiston perusteella. Kaa­va­kar­tal­le on merkitty laadittuun melumallinnukseen perustuvat yö­me­lun 45 dB rajaukset.

-

Kuhankosken alueelle sijoittuvat Metsien mo­ni­muo­toi­suus­oh­jel­man kriteerit täyttävät vanhan metsän alueet (Metso I-II -luokan alu­eet) osoitetaan kaavassa suojelualueina merkinnällä S. Ky­sei­sel­kaavamerkinnällä osoitetaan myös Lahnajoen leh­mus­met­sik­kö.

-

Leppäveden ja Lievestuoreen kyläalueiden kult­tuu­ri­ym­­ris­­sel­vi­tyk­ses­vuodelta 2011 mainitut alueelle sijoittuvat kohteet, Ylä-Har­ha­la ja Ala-Harhalan aitta ja väentupa, on huomioitu kaa­vas­sa paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävinä kohteina mer­kin­näl­lä sr-1.

-

Vihtavuoren tehtaiden konsultointivyöhyke, tehtaiden suo­ja­vyö­hy­ke A sekä Tikkakosken varalaskupaikan suojavyöhyke on lisätty kaa­va­kar­tal­le.

-

Kulttuuriympäristön tai -maiseman vaalimisen kannalta erityisen tär­keän alueen kma rajausta on tarkistettu siten, että alueen ete­­puo­lel­la sijaitseva Onnela sekä Kuhajärven rannassa sijaitseva sau­na­ra­ken­nus kuuluvat alueeseen.

-

M- ja MY -merkinnöistä on poistettu tarpeettomana maininta, että alu­eel­la ei tarvita MRL 128 §:ssä tarkoitettua maisematyölupaa.

-

Kaavaselostusta on täydennetty eri selvityksissä esille tulleilla mai­se­ma­ra­ken­net­ta ja arvokkaita maisemakohteita kuvaavilla tie­doil­la

-

Kaavaan on lisätty määräys, että ennen asemakaavaa AP-1 alu­eel­la sijaitsevan nykyisen lomarakennuksen käyttötarkoituksen muut­ta­mi­nen vakituiseen asumiseen sallitaan, mikäli kaavassa an­ne­tut rakennuspaikkaa sekä loma-asuntoa koskevat mää­räyk­set täyttyvät. Mahdollinen käyttötarkoituksen muutos edellyttää poik­kea­mis­lu­paa.

-

Tilastokeskuksen koko kunnan väestöarvio on lisätty kaa­va­se­los­tuk­seen. Selostukseen on lisäksi täydennetty tiedot nykyisestä asu­kas­mää­räs­tä sekä arvio alueelle suunnitellun maankäytön kaut­ta muodostuvasta asukasmäärästä. 

-

Kantolantie, Laukkavirrantie sekä uusi tieyhteys Kantolantieltä seu­tu­tiel­le osoitetaan kaavamerkinnällä yhdystie/kokoojakatu (yt/kk).

-

MRL § 72 ranta-alueet on osoitettu kaavamerkinnällä M-2.

 

Ehdotus Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää asettaa em. liitteen mukaisen yleis­kaa­va­eh­do­tuk­sen nähtäville 30 päivän ajaksi  MRL 65§ sekä MRA 19§ ja 20§

 

Päätös Kunnanhallitus:

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

 

Kunnanhallitus 19.09.2022    

 

 

 Valmistelija: kaavasuunnittelija Outi Toikkanen, puh. 050 5687 206

 

Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan osa-aluetta III (Kirkonkylä - Vih­ta­vuo­ri) koskeva kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 20.1. - 21.2.2022 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kes­ki-Suo­men ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta, Kes­ki-Suo­men liitolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Tukesilta, Fi­na­vi­al­ta, Väylävirastolta, Puolustusvoimilta, Elenia Oy:ltä, Alava Yhtiöt Oy:ltä, Eli­sa Oyj:ltä, Laukaan Vesihuolto Oy:ltä, Koskienergia Oy:ltä, Vih­ta­sil­lan Vesihuolto-osuuskunnalta sekä Laukaan kunnan si­vis­tys­toi­mel­ta ja tekniseltä toimelta.

Ehdotuksesta saatiin Keski-Suomen ELY-kes­kuk­sen, Keski-Suomen museon, Keski-Suomen liiton, Väy­­vi­ras­ton, Puolustusvoimien, Tukesin, Keski-Suomen pelastuslaitoksen, Vihtasillan Vesihuolto-osuuskunnan ja Alava Yhtiöt Oy:n lausunnot. Kaa­vaehdotuksesta jätettiin kuusi muistutusta. Tiivistelmät lau­sun­nois­ta ja muistutuksista sekä niihin annetut kaavanlaatijan vas­ti­neet ovat liitteenä.

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava-aineistoa on muutettu saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta merkittävämmin seuraavilta osin:

-          Rantayleiskaavaperiaatteen mukaiset alueet on merkitty kaavakartalle alueiden havainnollistamisen vuoksi erillisellä osa-aluerajauksella (ran) Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen ranta-alue, jolla yleiskaavaa voi käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Alueen rakennusoikeus on tilakohtaisesti siirretty rakentamisen sallivalle AP-2 tai RA -alueelle.

-          Keski-Suomen ELY-keskus antanut 1.6.2020 alueella sijaitseville rakennuksille Päivälä ja Muurahainen rakennussuojelua koskevan päätöksen dnro: KSELY/792/2018. Päätös ei ole vielä saanut ympäristöministeriön vahvistamispäätöstä. Yleiskaava hyväksytään ennen em. vahvistamispäätöksen lainvoimaisuutta, jonka johdosta srs -merkinnän Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltu rakennus -merkintää koskeva määräys on tarkistettu seuraavaan muotoon: "Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltu rakennus (Päivälä ja Muurahainen). Rakennuksen suojelu perustuu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 1.6.2020 tekemään rakennussuojelua koskevaan päätökseen (KESELY/792/2018). Päätöstä ja siinä annettuja suojelumääräyksiä noudatetaan ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen tultua lainvoimaiseksi, johon saakka Päivälä on suojeltu asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985). Rakennusten ja muista ympäristön korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä Museoviraston lausunto".

-          Kuhankosken sotilasvirkatalon ja koulukodin ympäristössä Iso-Kuhajärven rannassa sijaitseva savusaunarakennus Lähdepirtti huomioidaan kaavaratkaisussa suojelumerkinnällä Paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde (sr-1).

-          Merkintöjen selityksiin lisätään seututietä osoittava merkintä (st) Seututie (merkittävästi parannettava).

-          Liikenteellisten vaikutusten arviointia on täydennetty kaavaselostukseen.

-          Kaavaselostusta on täydennetty seuraavilla koko maakuntakaavaa koskevilla merkinnöillä ja määräyksillä: Biotalous, Uusiutuva energia, Erityistoiminnot, Kulttuuriympäristö.

-          Jyväskylä - Haapajärvi junarataa koskeva merkintä on tarkistettu.

-          Kaavan yleismääräyksiin on lisätty, että yli 50 metriä korkeista mastoista tai tuulivoimaloista tulee pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta.

-          Kaavakartalle on lisätty ekologinen yhteystarve -merkintöjä.

 

Ehdotus Kunnanjohtaja:

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

-          Hyväksyy yleiskaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet sekä niiden perusteella tehdyt muutokset kaavakartalle ja -selostukseen.

-          Katsoo etteivät muutokset ole niin oleellisia, että yleiskaavaehdotus tulisi asettaa uudelleen julkisesti nähtäville.

-          Hyväksyy yleiskaavaehdotuksen MRL 37 §:n tarkoittamalla tavalla.

Päätös Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

 

Valtuusto 26.09.2022 § 33  

389/10.02.02/2022  

   

Päätös Kirsi Nieminen ja Kristiina Itäranta poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi (kuntalaki § 97.1 ja hallintolaki 28 § 3 mom. intressijääviys).

Kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt esitteli asiaa kokouksessa.

Kokous keskeytettiin ajalle 18.11-18.18.

Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.